TZ Preko - Informacije za iznajmljivače 2021. godina

Poštovani iznajmljivači,


koristimo priliku informirati Vas o bitnim zakonskim obvezama i novostima u 2021. godini kako bismo Vam pomogli ispuniti propisane obveze.

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je od 01.01.2016 g. novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor.

Prijava i odjava Vaših gostiju moguća je isključivo putem sustava eVisitor na linku: https://www.evisitor.hr/

Sustav eVisitor služi prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te je dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu ima više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300-tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Pristupne podatke za prijavu u sustav eVistor preuzima obveznik, vlasnik objekta uz predočenje osobne iskaznice i potpisane izjave, a temeljem punomoći može i opunomoćenik u njegovo ime. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu, te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.


Kako bismo Vas aktivirali u sustav eVisitor, ljubazno molimo dostaviti osobno presliku Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i preuzeti pristupne podatke u uredu Turističke zajednice.


Prijava i odjava turista u eVisitoru izvršava se pod rubrikom Turisti – Prijava turista. Prijavom turista u eVisitoru izvršit ćete i obvezu prijave stranaca na MUP.

TURISTIČKA PRISTOJBA

Plaćanje turističke pristojbe u paušalnom iznosu obveza je za sve iznajmljivače koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za svaki krevet (osnovni i pomoćni).

Paušalni iznos turističke pristojbe obračunava se po svakom krevetu sukladno s Rješenjem o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu.

Prema tumačenju Ministarstva turizma, pomoćni kreveti navedeni samo u obrazloženju rješenja ne predstavljaju pravnu osnovu za naplatu godišnjeg paušalnog iznosa.

Ukoliko iznajmljivači prijave veći broj turista nego što je utvrđeno u izreci rješenja, dužni su za iste plaćati turističku pristojbu, te su dužni ishoditi Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu s izrekom u kojoj su navedeni osnovni i pomoćni kreveti. Pomoćni kreveti se upisuju u eVisitor samo ako su navedeni u izreci rješenja.


Prema Odluci Županijske skupštine utvrđena je visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021.g:

Godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama):

Smještaj u domaćinstvu –po krevetu: 350,00

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po krevetu: 200,00

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište – za svaku smještajnu jedincu: 500,00


Odlukom Županijske skupštine određuje isti iznos turističke pristojbe za cijelu 2021. godinu za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, a koja se naplaćuje po osobi - za svako ostvareno noćenje. Visina turističke pristojbe je najniži iznos propisan Pravilnikom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna – u iznosu od 10,00 kn, a koji će vrijediti za cijelu 2021. godinu kao jedno razdoblje u godini.

Ova odluka odnosi se i na noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i kamp odmorišta).

Rokovi uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici

Osobe koje su obveznici plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe uplaćuju u tri jednaka obroka, i to: prvi obrok do 31. srpnja, drugi do 31. kolovoza, a treći do 30. rujna tekuće godine.

Pravne ili fizičke osobe koje plaćaju boravišnu pristojbu po osobi i noćenju (firme, obrti) prema Zakonu o boravišnoj pristojbi dužne su vršiti uplate svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

Uplatnice su dostupne u eVisitor sustavu pod rubrikom Financije – Uplatnica kao i na Početnoj stranici (link Uplatnica).

Odabiranjem objekta generira se uplatnica za odabrani objekt te se nudi mogućnost odabira vrste iznosa sa ukupnim zaduženjem ili u tri uplatnice. Sustav daje mogućnost preuzimanja dokumenta u obliku HUB predloška ili Slike uplatnice.

Primjer uplatnice za TURISTIČKE PRISTOJBE:

PLATITELJ

IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA

PRIMATELJ:

TURISTIČKA PRISTOJBA TZO PREKO

MODEL:

HR67

BROJ RAČUNA PRIMATELJA:

HR0510010051735404740

POZIV NA BROJ ODOBRENJA:

OIB iznajmljivača (11 znamenki)

OPIS PLAĆANJA:

TURISTIČKA PRISTOJBA


TURISTIČKA ČLANARINA

Prema Zakonu o članarinama svaka Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu obveznik je plaćanja godišnjeg paušalni iznos članarine za svaki krevetu u sobi, apartmanu i kući za odmor.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

Smještaj u
domaćinstvu
po krevetu
Smještaj na 
obiteljskom

poljoprivrednom 

gospodarstvu- po krevetu

Smještaj u domaćinstvu

u kampu i objektu

vrste kamp odmorište-

za svaku smještajunu jedinicu

Godišnji paušalni 
iznos 

turističke članarine 

( u kunama)

45,0030,0080,00


Napomena: Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50% - iznos za pomoćni ležaj 22,50 kn

Više informacija o Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a prema podacima iz prethodne 2020. godine. Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. – Primjer popunjenog obrasca

IBAN račun i primjer uplatnice za uplatu TURISTIČKE ČLANARINE:

PLATITELJ

IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA

PRIMATELJ:

DRŽAVNI PRORAČUN

MODEL:

HR67

BROJ RAČUNA PRIMATELJA:

HR2110010051735427150

POZIV NA BROJ ODOBRENJA:

OIB iznajmljivača (11 znamenki)

OPIS PLAĆANJA:

TURISTIČKA ČLANARINA ZA 2021


POREZ NA PROVIZIJU (ZA USLUGE POSREDOVANJA)

Privatni iznajmljivači soba, apartmana i kuća za odmor (koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a) smatraju se malim poreznim obveznicima u odnosu na usluge koje im obavljaju porezni obveznici iz drugih članica Europske unije ili iz trećih zemalja.

Kada mali porezni obveznici primaju usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25%.

Ukoliko ste korisnik spomenutih usluga potrebno je u Poreznoj upravi zatražiti PDV identifikacijski broj 15 dana prije primanja usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja.

Za obračunsko razdoblje u kojem je za Vas obavljena usluga posredovanja obvezni ste i podnijeti obrazac PDV i obrazac PDV-S u kojima ćete iskazati primljenu uslugu posredovanja i obračunati PDV.

REKATEGORIZACIJA - rješenja koja su izdana do 31. kolovoza 2007.g.

Na temelju izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koje su stupile na snagu 17. studenoga 2018. godine, potrebno je uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog pravilnika u vezi s vrstom i kategorijom objekata.

Za rekategorizaciju postoje rokovi koji su različiti ovisno o tome kada je iznajmljivač dobio rješenje:

- Iznajmljivači koji imaju Rješenje od 15. kolovoza do 31. prosinca 2000. godine – trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja 2022.

- Iznajmljivači koji imaju rješenje od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine – trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja do 2023.

  - Iznajmljivači koji imaju rješenje od 1. siječnja 2005. do 31. kolovoza 2007. godine - trebaju izvršiti rekategorizaciju do 8. travnja 2024.

   Iznajmljivači koji ne podnesu zahtjev za izdavanje novog rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge (NN 99/2018, Čl.25).

   Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 42/20) propisano je iznajmljivači i nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2021. Valjanost privremenih rješenja produljena je do 31.12.2021., te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.


   EVIDENCIJA RAČUNA I POPIS GOSTIJU:

   Kao i prethodnih godina, porezni obveznik je dužan izdavati račune za svaku obavljenu uslugu gostu. Račun za obavljenu uslugu mora sadržavati:

   - broj i datum izdavanja

   • - ime i prezime, adresa i OIB iznajmljivača
   • - ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena
   • - količinu, opis, cijenu i ukupan iznos pružene usluge, te istaknut eventualni popust
   • - potpis izdavatelja računa

   Račun se izdaje najmanje u 2 primjerka, original gostu, dok drugi primjerak zadržava iznajmljivač.

   Evidencija o izdanim računima vodi se u knjizi evidencije prometa.

   CJENIK

   Cijene usluga trebaju biti vidno istaknute i formiraju ih sami iznajmljivači, a cjenike nije potrebno ovjeravati. U cjeniku je potrebno istaknuti:

   - U cijenu je uključena turistička pristojba

   - Obveznik ne podliježe plaćanju PDV-a prema Zakonu o PDV-u (čl. 90 / st.2)


   OSTALE PROPISANE OBVEZE:

   U objektu potrebno je imati vidno označen evakuacijski plan.

    Na objektu ili neposrednoj blizini vidno istaknuti naziv usluge (ploča s oznakom vrste smještaja). Ploča se može nabaviti na sljedećim adresama licenciranim za izradu standardiziranih ploča:

   T.O. ROBI

   Adresa: Put Nina 129 a, 23000 Zadar, Hrvatska
   Tel: 023 220 655
   Fax: 023 220 654
   E-mail: reklame.mikic@gmail.com

    KORDUN MARKETING D.O.O.
    Adresa: Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, Hrvatska
    Tel: 047 645 561
    Fax: 047 645 559
    E-mail: prodaja-lav@kordun.hr
    Posljednje objave