TZ Preko - Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Preko

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Preko

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma(„Narodne novine“ broj 52/19. I 42/20.), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“, broj: 23/2017., 72/2017. i 52/2019.) i članka 39 Statuta Turističke zajednice Općine Preko, te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Preko od 11.5.2022. raspisuje;

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Preko

Broj izvršitelja: 1. Izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4. godine.

Kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 1. Završen najmanje stručni sveučilišni studij ili preddiplomski sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
 2. Najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovog stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. Aktivno znanje jednog stranog jezika,
 4. Znanje rada na osobnom računalu,
 5. Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz stavka 1. ovog članka, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Preko
 6. Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/ kandidatkinje, adresu, broj telefona /mobitela i e-mail adresu, te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/ dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kandidatkinje.

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sljedeće:

 1. Životopis, vlastoručno potpisan,
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 4. Dokaze o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronični zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenje i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo za koje je kao uvjet propisan najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
 5. Prijedlog četverogodišnjeg Programa rada Turističke zajednice Općine Preko
 6. Dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika-preslik potvrde/svjedodžba/ certifikata škole za strane jezike, preslik indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručna potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika, dokaz da poznaje rad na računalu-preslik potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslik indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 7. Dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kandidatkinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenju o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok ta mjera traje
 8. Uvjerenje o nekažnjavanju-ne starije od 3. mjeseca.

Traženi dokazi se dokazi se dostavljaju u neovjerenim preslikama, izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.

NAPOMENA:

Direktorom/direktoricom može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina ranog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) čl. 23. st. ,5 i 6.).

Na radno mjesto direktora/direktorice ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice, koja obavlja ugostiteljsku i turističku djelatnost na području za koje je osnovana turistička zajednica, koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice(Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08) čl. 24. St. 1,2 i 4.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj osobe koje ne podnesu pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica Općine Preko“, Magazin 8, 23273 PREKO, s naznakom „ne otvarati-natječaj za direktora/direktoricu“. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Preko www.preko.hr i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/. Natječaj traje 8 dana od objave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničnom poštom ili pismenim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Preko.

Posljednje objave