Upute za iznajmljivače u domaćinstvu

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE U DOMAĆINSTVU ZA 2024. GODINU

1. POSJEDOVATI ODOBRENJE ZA PRUŽANJE USLUGA OD NADLEŽNOG UREDA

Ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam u Zadarskoj županiji – tel. +385 23 350 151, e-mail: marijana.spoljaric@zadarska-zupanija.hr martina.masina@zadarska-zupanija.hr marina.roginek@zadarska-zupanija.hr

Iznajmljivači čija rješenja datiraju prije 1. rujna 2007. godine, ukoliko žele zadržati oznaku kategorije (zvjezdice) trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja do:

 • 08.04.2022. – ako posjeduju rješenje izdano prije 31.12.2000.
 • 08.04.2023. - ako posjeduju rješenje izdano u razdoblju od 01.01.2001. do 31.12.2004.
 • 08.04.2024. – ako posjeduju rješenje izdano u razdoblju od 01.01.2005. do 31.08.2007.

Iznajmljivač koji u svojim smještajnim objektima ima pomoćne krevete, a koji su navedeni u obrazloženju rješenja, a nisu navedeni u izreci, mora podnijeti zahtjev za ponovni upis pomoćnih kreveta. Ukoliko ne podnese zahtjev za upis pomoćnih kreveta, iznajmljivač ne može oglašavati ni koristiti pomoćne krevete (osim ako se ne koriste za djecu do 12 godina).

2. NABAVITI I ISTAKNUTI STANDARDIZIRANU PLOČU ZA OZNAČAVANJE OBJEKTA

Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma i sporta:

 1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561)
 2. Robi svjetleće reklame (Put Nina 143, 23000 Zadar; tel: 023 220 655)

Zahtjevu za ploču prilaže se kopija rješenja o kategorizaciji i kopija uplatnice.

3. VIDNO ISTAKNUTI CJENIK USLUGA U SVAKOJ SOBI, ODNOSNO APARTMANU

U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude te se pridržavati istaknutih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe u cjeniku ne ističu iznos turističke pristojbe, već napomenu da je turistička pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja.

10 obaveznih točaka koje je neophodno navesti u Cjeniku:

 1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
 2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana…)
 3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno….)
 4. Termin (unijeti sve termine, sezone…)
 5. Cijena (mora biti izražena u eurima)
 6. Turistička pristojba (navesti da je uključena u cijenu)
 7. PDV (ako niste u sustavu PDV-a navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a)
 8. Dodatne usluge (npr: kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)
 9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je cjenik važeći, dovoljno je pri dnu cjenika)
 10. Potpis (vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju)       

4. UTVRDITI NORMATIVE, AKO SE PRUŽA USLUGA PREHRANE

Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

5. PRIJAVITI TURISTE

Iznajmljivač je dužan u roku 24 sata od dolaska prijaviti svoje turiste preko sustava eVisitor. Prijavu turista, iznajmljivač može izvršiti samostalno ili u uredu turističke zajednice. Preduvjet za samostalno korištenje sustava za prijavu i odjavu turista - eVisitor je posjedovanje pristupnih podataka koje izdaje Turistička zajednica općine Preko.

6. POPIS TURISTA (GOSTIJU)

Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi zasebnu Knjigu popisa gostiju budući da su svi prijavljeni turisti pohranjeni u sustavu eVisitor.

U slučaju inspekcijskog nadzora, potrebno je isprintati popis gostiju iz sustava eVisitor koji mora odgovarati broju gostiju koji trenutno borave u objektu, kao i broju gostiju kojima su izdani računi za smještaj.

7. IZDATI RAČUN GOSTU

Izdati gostu račun za pružene usluge prema važećem cjeniku sa svim propisanim elementima: ime i prezime i OIB iznajmljivača, adresa iznajmljenog objekta, ime i prezime gosta, broj i datum računa, za svaku pruženu uslugu - vrsta, količina i cijena usluge, odnosno eventualno odobreni popust, PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u računu da PDV nije uračunat, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti neto cijenu i iznos PDV-a), dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking), ukupni iznos računa i potpis. Obavezno zadržati za sebe u bloku kopiju tog računa. Iznajmljivači koji turističku pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu, u računu ne navode posebno iznos turističke pristojbe jer je uključena u cijenu (uz napomenu „turistička pristojba je uključena u cijenu usluge smještaja“). Cijena mora biti izražena u eurima.

8. VODITI EVIDENCIJU PROMETA

Iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu. To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja posebno za svaku kalendarsku godinu. Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP (koji se može preuzeti s interneta). Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do 15. siječnja tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta iznajmljivača, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda.

Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ 2 za tekuću godinu.

9. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS TURISTIČKE PRISTOJBE

Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim i pomoćnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka: 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine. Uplatnice kreira sustav eVisitor te ih iznajmljivači mogu samostalno preuzeti iz sustava ili ih mogu preuzeti u uredima TZO Preko.

Visina godišnjeg paušala turističke pristojbe za općinu Preko:

broj kreveta x 48,00 eura

kamp jedinica x 68,00 eura

Turistička pristojba uplaćuje se na račun HR0510010051735404740

Primatelj: TZ općine Preko

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača – šifra objekta za koji se provodi plaćanje turističke pristojbe

Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa turističke pristojbe - 1.2. ili 3. rata za 2024.g.

10. UPLATITI TURISTIČKU ČLANARINU

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

Godišnji paušalni iznos članarine

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom krevetu

Smještaj u domaćinstvu – po pomoćnom krevetu

5,97 eura

2,99 eura

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu

10,62 eura

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Podatci za uplatu:

Primatelj: TZ općine Preko

Broj računa primatelja: HR2110010051735427150

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: uplata turističke članarine za 2024. g.

11. DOSTAVITI OBRAZAC TZ 2 POREZNOJ UPRAVI

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužne su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ2 najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tu godinu.

Iznajmljivači – strani državljani obrazac TZ2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb.

Uz obrazac TZ 2, iznajmljivač Poreznoj upravi dostavlja i Obrazac EP za prethodnu godinu.


12. UPLATITI GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS POREZA NA DOHODAK

Porez na dohodak plaća se prema registriranim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti iznajmljivač je dužan prijaviti se Poreznoj upravi radi evidencije u registru poreznih obveznika. Porez se obračunava prema mjestu na kojem iznajmljivač pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Uplate se vrše tromjesečno.

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače u mjestima Preko, Ugljan, Lukoran, Poljana i Sutomišćica:

broj kreveta x 55,00 eura

broj kamp jedinica x 55,00 eura

Izračun godišnjeg paušala poreza za iznajmljivače na otocima Ošljak, Rivanj i Sestrunj:

broj kreveta x 35,00 eura

broj kamp jedinica x 35,00 eura

13. PLAN EVAKUACIJE

Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili kopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava put za izlazak.

14. KUTIJA PRVE POMOĆI

Iznajmljivači su dužni u svakom objektu imati kutiju prve pomoći.

15. OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA

Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu u pisanom obliku te voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

16. OBAVIJEST O PLAĆANJU PDV-a NA USLUGE STRANIH AGENCIJA I PORTALA

Iznajmljivači u domaćinstvu koji primaju usluge od poreznih obveznika, primjerice putničkih agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV.

Usluge se oporezuju prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu primatelja usluge. Obveznik koji obavlja uslugu neće obračunati PDV, a primatelj usluge mora obračunati PDV na svotu naknade (proviziju) koju mu je zaračunao davatelj usluge.

Da bi iznajmljivač mogao ispuniti svoju obvezu plaćanja PDV-a potreban mu je valjani PDV identifikacijski broj. PDV identifikacijski broj iznajmljivač je dužan ishoditi u nadležnoj ispostavi Porezne uprave 15 dana prije početka korištenja usluga koje se oporezuju PDV-om.

17. KUĆNI RED

Preporuča se istaknuti kućni red (na unutrašnju stranu vrata) kako bi se izbjegle eventualne potencijalne nesuglasice s gostom ili reklamacije.

18. VATROGASNI APARAT

Iznajmljivači u domaćinstvu nisu dužni imati vatrogasni aparat, ali je preporučljivo.

19. OSIGURANJE GOSTIJU

Za iznajmljivače u domaćinstvu ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja. Tu obvezu imaju iznajmljivači koji su svoj smještaj registrirali putem tvrtke ili obrta. Ipak, preporučljivo je goste osigurati od posljedica nesretnog slučaja.